Za Evropu beze strachu a nenávisti #REFUGEESWELCOME

Kdy? 6. února 2016

Kde: Praha (přesné místo bude upřesněno)

Žijeme v době, která bude klíčová pro naši budoucnost. Do Evropy přicházejí statisíce lidí utíkajících před válkou, pronásledováním a utrpením. Někteří také vidí v Evropě příležitost uplatnit se a zlepšit tak svůj život. Žijeme ve světě, kde se teror a terorismus stává běžnou součástí našich životů.

Současná Evropa však nečelí jen hrozbě terorismu. Potýká se i s velkým přílivem lidí z jiných kontinentů – ať již uspěšně či neúspěšně. Zalévá ji ale také vlna dehumizace. Jakoby lidé prchající do Evropy již nebyli lidmi, ale hordami čehosi, co chce napadnout Evropu.

Tváříme se, že mezi nimi nejsou lidé, kteří mají stejné touhy a potřeby jako my – žít v míru, mít přístup k základním potřebám jako je voda, jídlo a bydlení, přístup ke vzdělávání a lékařské péči. Jako by všichni lidé muslimské víry byli teroristé. Jako by muslimové neměli rozum a neřídili se vlastním svědomím a podobnými morálními hodnotami jako my.

Čelíme také vlně kolektivní viny, která se zvolna proměňuje v ideologii vycházející z falešného předpokladu, že odpovědnost za činy jednotlivce či společenství nesou všichni jeho členové. Na základě kolektivní viny jsou snadno perzekvovány a kriminalizovány celé skupiny osob. Z minulosti dobře známe tento princip:

Říká, že za terorismus malé skupiny muslimů nesou odpovědnost všichni muslimové. Za kriminalitu lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách mohou všichni Romové. Za to, že několik gayů a lesbiček se nechrání před sexuálně-přenosnými chorobami mohou všichni homosexuálové.

V neposlední řadě čelíme vlně populismu, kdy se vynořují další a další populistická hnutí, strany a osobnosti, která prý zaručeně přinesou řešení současné situace. Tito populisté volají po uzavírání hranic a po vystoupení Česka z EU. Nevidí však důsledky, jaké by to Evropě a naší zemi přineslo. V případě zrušení Schengenského prostoru to jsou například velké komplikace pro české vývozce i ztížení pracovního uplatnění Čechů v zahraničí.

A dále čelíme také vlně ryze fašizující. Na demonstracích falešných vlastneců jsme už viděli šibenice, vyhrožování názorovým oponentům či volání po vypalování mešit.

Nemyslíme si, že Evropa je nafukovací ani že je nutné přijmout každého bez bezpečnostních kontrol. Jde však o to, zda zůstane takovou, jakou ji známe, a bude stát na hodnotách, se kterými souhlasily všechny její země. Jen tak zamezíme opakování zločinů proti lidskosti známých z 2. světové války. Jde o hodnoty, které jsou pevně zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Ústavě ČR.

Přijďme 6. února říci, v jaké Evropě chceme žít.

Věříme, že:
– lidem v nouzi je správné pomáhat,
– Evropa má být otevřená, vstřícná a tolerantní,
– státy nemají být obehnány ostnatými dráty,
– nesmí docházet k omezování lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Základní listině práv a svobod Ústavy ČR,
– je třeba ctít svobodu vyznání, pohybu, vyjadřování a politického smýšlení,
– Schengenský prostor nemá být omezen,
– nenávistná hysterie, rasismus a xenofobie nemá mít v demokratické společnosti místo.

Heslem 17. listopadu bylo „Kdy, když ne teď. Kdo, když ne my.“

Věříme, že toto heslo je nyní důležitější než kdy předtím.

For Europe free from fear and hate

Where: Wenceslas Square, Prague 13:00

We live in a time that is likely to be the key to our future. On the first hand, hundreds of thousands of people fleeing war to Europe, from persecution, lack of basic necessities, or simply seeing the opportunity to apply and improve their lives in Europe. We live in a world where terror and terrorism is becoming a normal part of our life.

On the other hand, current Europe is not only facing the threat of terrorism, but in any other form is also facing a large flow of people from other continents – whether positively or negatively, it is also facing a wave of dehumanization . As if people fleeing to Europe were no longer people, but hordes of something – who want to attack Europe.
Just because among them were people who do not have the same desires and needs as we do – to live in peace, to have access to basic needs like water, food, housing, access to education, access to medical care.
As if the people of the Muslim faith were all terrorists. As if Muslims had no reason to walk in their own conscience and not follow the similar moral values as we do. As if a person living in a ghetto and a social excluded location has been a priori, become a thief and God knows what, didn’t exist between different people.

Furthermore, we are facing a wave of collective guilt. The ideology based on false assumption, that the responsibility for the actions of several individuals or communities represents all its members.
On the basis of collective guilt the whole group is easily persecuted and criminalized.
They say A small group of radicalized terrorists are representing the majority of Muslims or
That the majority of Roma people are responsible for all the crimes of people living in social excluded localities. Or also that the whole LGBT community is responsible for transmitting STD’s (sexually transmitted diseases) because of the very few gay/lesbian ect. people who don’t protect them selfs during sexual acts.

Finally, we are facing a wave of populism, which is emerging more and more populist movements, parties and personalities who supposedly guaranteed to bring solutions to the current situation. These populists are calling to close the borders, after the Czech Republic leaves from the EU, etc..

However, they do not see the consequences of what would it bring Europe and the Czech Republic itself.

In the case of canceling the Schengen area, for example, Czech exporters will have major complications, complicated opportunities abroad as well, etc ..

And then also we are facing a wave of fascists. We’ve experienced, that gallows were brought to demonstrations, threatening opinions, or calling for burning mosques.

We do not think that Europe is inflated and we do not think that it is necessary to take everyone without any security checks etc ..

It’s about if it remains such as we know it, and will stand on the values with, which democratic and socialist countries agreed on, to prevent crimes against humanity, that happened during the 2nd World War.

In terms of values, which are firmly rooted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of the Czech Republic.

So come on February 6 to say what Europe we wish to be in the future.. Let’s demonstrate for and against:

1. helping people in need
2. For an open, friendly and tolerant Europe
3. For Europe without barbed wire
4. An appeal against attempts to restrict human rights set out in the Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Rights of the Constitution of the Czech Republic.
a) freedom of religion
b) freedom of movement
c) the political freedoms – the right of freedom of speech
5. Against, efforts to regulate the Schengen area
6. Against anti-refugee hysteria, racism and xenophobia
.
The slogan of November 17 was: , „When else, if not now. Who else, if not us.“ And we think that this slogan is as important as ever.

#REFUGEESWELCOME

12404436_783872978407991_1343358793_n

https://www.facebook.com/events/1499291407040415/